نقش بازی در رشد کودکان

نقش بازی در رشد کودکان

درباره فواید بازی و نقش آن در پرورش جسم و روح کودکان ، تحقیقات زیادی صورت گرفته و کارشناسان و پژوهشگران به این نتیجه روشن رسیده اند که بازی ، یکی از نیازهای اولیه و ضروری کودکان است و هر چه امکان پرداختن آنها به بازیهای سالم و سازنده بیشتر باشد ،فکر و ذهن و جسم آنها بهتر پرورش می یابد و خصوصیت های اجتماعی آنها بهبود می یابد.

هیچ زمانی مانند سالهای اولیه زندگی، بازی تأثیر خود را نشان نمی دهد. پس توجه به سالهای کودکی و تأثیر بازی، ضرورت بسیاری دارد. کودک هنگام بازی می تواند کشف کند چه کسی است و چه توانایی هایی دارد، دنیا چیست و چگونه خود را باید با محیط هماهنگ کند. بازی می تواند به کودک اعتماد به نفس دهد، بازی کردن بچه ها راهی است به سوی شکل گیــری شخصیتـی سالم و مفید. در نتیجه برای این که کودک در آینــده، زندگی خوب و بالنده ای داشته باشد، فرایند بازی بسیار ضروری است.

 

1

اما بازی چیست؟ به هر گونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفداری که به صورت گروهی یا فردی انجام پذیرد و موجب کسب لذت و اقناع نیازهای کودک شود بازی گویند.

 

 نقش بازی در رشد اجتماعی کودک
 1. بازی موجب ارتباط کودک با محیط بیرون می شود و دنیای اجتماعی او را گسترش می دهد.
2. بازی موجب شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت می شود.
3. بازی همکاری،همیاری و مشارکت کودک توسعه می یابد.
4. کودک به کمک بازی با رعایت اصول و مقررات آشنا می شود.
5. کوک به وسیله بازی سعی می کند خود را همانند بزرگتر ها سازد.
6. کودک با استفاده از بازی با مفهوم سلسله مراتب آشنا شده و آن را رعایت می کند.
7. بازی کمک می کند که کودک ما رقابت کردن را یاد بگیرد و شکست را بطور واقعی تجربه می کند.
8. کودک در بازی قدرت ابراز وجود پیدا می کند و از ترس، کمرویی و خجالت های بیهوده رها می شود.
9. کودک با بازی کردن حمایت از افراد ضعیف را می آموزد.
 
نقش بازی در رشد جسمی کودک
 1. بازی ها موجب رشد هماهنگ دستگاهها و اعضای مختلف بدن می شوند.
2. بازی به تقویت حواس کودک کمک شایانی می کند.
3. بازی نیرو و انرژی بدن را به بهترین شکل مصرف می کند.
4. با کمک بازی کودک به توانمندیهای فکری و و بدنی خود آگاهی پیدا می کند.
 
 نقش بازی در رشد عاطفی
1. بازی نیاز کودک به برتری جویی را ارضا می کند.
2. بازی موجب ابراز احساسات، عواطف، ترس ها و تردیدها، مهر و محبت، خشم و کینه و نگرانی های کودک می شود.
3. بازی سالم تمایل به جنگجویی و ستیزه گری را در کودکان کاهش می دهد.
4. بازی برون نگری کودک را افزایش می دهد.
2
نقش بازی در رشد ذهنی کودک

1. بازی نقش بسزایی در یادگیری زبان دارد.
2. بازی در رشد هوشی بسیار مهم و تاثیر گذار است.
3. کودک به وسیله بازی با مفاهیم ساخت، فضا، شکل و… آشنا می شود.
4. بازی رفتارهای هوشمندانه و ارادی کودک تقویت می شود.
5. بازی موقعیت استفاده از قوه ی تخیل در کودک به وجود می آید.
6. بازی زمینه ی بهتر برای تفکر فراهم می آورد.

7. بازی باعث افزایش هماهنگی مغذ و اعضایی مانند دست و پا می شود.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.