بایگانی

دسته: اسباب بازی ابزار بلوغ و بالندگی

اسباب بازی ابزار بلوغ و بالندگی

انواع بازی ها!

شناخت انواع بازی ها ، اهداف و منابع آن ها باعث افزایش اطلاعات والدین در خصوص بازی ها و یاری آنها در انتخاب نوع بازی متناسب با فضا و امکانات موجود خواهد شد ، در این مقاله سعی داریم با ارائه دسته بندی کلی در خصوص بازی ها مخاطب خود را به این مهم نزدیک نمائیم…

10 ماه قبل
اسباب بازی ابزار بلوغ و بالندگی

نقش بازی در رشد کودکان

هیچ زمانی مانند سالهای اولیه زندگی، بازی تأثیر خود را نشان نمی دهد. پس توجه به سالهای کودکی و تأثیر بازی، ضرورت بسیاری دارد. کودک هنگام بازی می تواند کشف کند چه کسی است و چه توانایی هایی دارد، دنیا چیست و چگونه خود را باید با محیط هماهنگ کند. بازی می تواند…

10 ماه قبل