بایگانی

برچسب: نقش بازی در رشد کودک

اسباب بازی ابزار بلوغ و بالندگی

نقش بازی در رشد کودکان

هیچ زمانی مانند سالهای اولیه زندگی، بازی تأثیر خود را نشان نمی دهد. پس توجه به سالهای کودکی و تأثیر بازی، ضرورت بسیاری دارد. کودک هنگام بازی می تواند کشف کند چه کسی است و چه توانایی هایی دارد، دنیا چیست و چگونه خود را باید با محیط هماهنگ کند. بازی می تواند…

10 ماه قبل